Вечар праслаўлення

Пасля Святой Імшы ў 19 гадзін у нашай капліцы адбыўся вечар праслаўлення, які правяла моладзь нашай парафіі. Супольная малітва сабрала вялікую лічбу вернікаў, як моладзь так і дарослых. Час перапоўнены спевам на хвалу Божую і разважаннем над галоўнымі вадамі чалавека пазволіў кожнаму задумацца, зрабіць добрае падсумаванне перыяду Вялікага Посту, але перад ўсім аткрыцца на бясконцую дабрыню Бога.

“Езус Хрыстус – толькі Ён сабраў усіх нас. Толькі Ён ведае нашыя справы, нашае  жыццё, тое чаго мы асабліва прагнем.”

Кожны з нас патрабуе затрымацца перад Богам, пагэтаму маем надзею што гэта не апошні вечар, калі Езус збярэ нас супольна на малітве.

 Паглядзець фотаздымкі

WIECZÓR UWIELBIENIA

Po Mszy Świętej o 19 godzinie w naszej kapl­icy odbył się wieczór uwiel­bi­enia, który poprowadz­iła młodzież naszej parafii. Wspólna mod­l­itwa zgro­madz­iła wielką liczbę wiernych, jak młodzież tak i dorosłych. Czas  przepełniony śpiewem na chwałę Bożą i rozważaniem nad głównymi wadami człowieka był dobrą okazją żeby pod­sumować okres Wielkiego Postu, ale przede wszys­tkim otworzyć się na nieskońc­zoną dobroć Boga.

Jezus Chrys­tus – tylko On nas zgro­madził. Tylko On zna nasze sprawy, nasze życie i to czego potrzebujemy”.

Każdy z nas potrze­buje zatrzy­mać przed Bogiem, dlat­ego mamy nadzieję, że jeszcze nieraz Jezus zwoła nas na wspólną modlitwę.

Pho­tos